Vận hành thử hệ thống năng lượng

Việc vận hành thử hệ thống năng lượng của công trình là một quy trình thực hiện trong bước cuối của giai đoạn thi công công trình, liên quan đến các biện pháp và quy trình kỹ thuật nhằm kiểm tra, xem xét và chạy thử các bộ phận năng lượng vận hành.

Dịch vụ vận hành thử hệ thống năng lượng bao gồm rà soát và và ghi lại đặc tả kỹ thuật, thông tin dự án, sơ đồ hệ thống và kết quả kiểm tra khởi động trong khung của Chứng nhận LEED. Các dịch vụ giám sát vận hành thử bao gồm:

  • Rà soát và ghi lại các yêu cầu của Chủ đầu tư Dự án (OPR)
  • Rà soát và ghi lại Cơ sở Thiết kế (BOD)
  • Ghi lại kế hoạch vận hành thử
  • Rà soát và kết hợp các bài kiểm tra khởi động trong báo cáo vận hành thử
  • Tài liệu báo cáo vận hành thử đầy đủ theo yêu cầu của LEED

 

LEED và Vận hành thử hệ thống năng lượng

Dịch vụ giám sát vận hành thử năng lượng của chúng tôi tuân thủ theo:

  • Điều kiện tiên quyết LEED EA 1 “Vận hành thử và xác minh cơ bản” Yêu cầu hoàn thành các quy trình vận hành thử (Cx) cho các hệ thống cơ khí, điện, nước và năng lượng tái tạo, tuân thủ Hướng dẫn ASHRAE 0-2005 và Hướng dẫn ASHRAE 1.1–2007 cho Hệ thống HVAC & R, vì chúng liên quan đến năng lượng, nước, chất lượng môi trường trong nhà và độ bền.

  • Tiêu chí LEED EA 3 “Vận hành thử nâng cao” Yêu cầu thực hiện, hoặc có hợp đồng thực hiện các quy trình vận hành thử bổ sung cho các hoạt động được yêu cầu theo Điều kiện tiên quyết EA Vận hành thử và Xác minh cơ bản.